Demokracia zaručuje každému slobodu vyznania. Preto nič nebráni tomu, aby prekvital svetový trh náboženstiev - azda iba dokázateľná trestná činnosť v rámci jestvujúcej legislatívy danej krajiny. Na tomto pomyselnom trhu však neplatí zákon o ochrane spotrebiteľa. Účinnou zbraňou je preto ďalší výdobytok demokracie - právo na informácie: a to nielen na tie ružové zo strany „predávajúceho", ale aj na tie sivé či bezfarebné - o prípadných sprievodných škodlivých účinkoch a rizikách. Vzhľadom na to, že väčšie sekty pôsobia medzinárodne, ukázala sa akútna potreba medzinárodnej koordinácie v oblasti ochrany pred ich nebezpečenstvom. V rezolúcii Európskeho parlamentu z 29. februára 1996 sa konštatuje, že „mnohé náboženské a iné sekty aktívne v Európskej únii sú celkom legálne...", no napriek tomu sa niektoré „v rámci siete presahujúcej hranice venujú ilegálnym a kriminálnym aktivitám a bežne sa dopúšťajú porušovania ľudských práv". V Rade Európy 22. júna 1999 jednohlasne prijali Odporúčanie o ilegálnych aktivitách siekt, ktorým sa európske štáty o. i. vyzývajú, aby zriaďovali národné informačné centrá pre otázky náboženských, ezoterických či spirituálnych skupín. V Paríži vznikla 15. októbra 1994 Európska federácia centier výskumu a informácií o sektách - FECRIS, ktorej cieľom je skúmať praktiky a vplyv deštruktívnych siekt na jednotlivcov, rodiny a demokratické spoločnosti, informovať o nich a pomáhať ich obetiam.

Tieto iniciatívy umocňujú vedomie potreby vyvážených informácií o sektách a záujem zabezpečiť preventívnu ochranu potenciálnych obetí ich deštruktívneho pôsobenia a chcú podať pomocnú ruku tým, čo mali priamo či v rodine negatívne skúsenosti so sektou. Boli aj konečným impulzom na prenesenie aktuálneho ťažiska pôsobnosti Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví (ÚVŠC) na systematické mapovanie a analýzu novej religióznej scény na Slovensku. Od svojho vzniku 1. 1. 1997 sa ÚVŠC etabloval ako informačno-dokumentačné a analyticko-konzultačné pracovisko v oblasti tradičnej i netradičnej religiozity. V súlade so skúsenosťami zahraničných inštitúcií podobného zamerania zodpovedá tejto špecifickej odbornej činnosti aj profesijné zameranie jej odborných pracovníkov (teológia a religionistika, psychológia, právo a dokumentaristika). Formou pravidelného monitoringu dostupných odborných periodík a literatúry domácej i zahraničnej proveniencie, internetu, budovaním špecializovanej odbornej knižnice, zhromažďovaním informácií z terénu, štúdiom propagačnej literatúry nových náboženských hnutí (NNH), ako aj z priamych kontaktov s nimi, ÚVŠC systematicky tvorí informačnú databanku.

Získané informácie priebežne spracúva s využitím špeciálneho softvérového databázového programu, ktorý využíva pri tvorbe odborných posudkov na základe aktuálnych požiadaviek štátnych orgánov, vedeckých alebo iných inštitúcií. Podieľa sa okrem toho aj na vypracúvaní odborných podkladov pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa cirkví a náboženských spoločností (financovanie, reštitúcie, právne postavenie cirkví, zmluvy štátu s cirkvami ap.). Vzájomná spolupráca s inštitúciami príbuzného zamerania na štátnej, regionálnej i cirkevnej úrovni v SR (napr. s Ekumenickou spoločnosťou pre štúdium siekt), no taktiež s partnerskými inštitúciami v zahraničí prebieha formou konzultácií, spoločných projektov, recipročnej účasti na odborných podujatiach a výmeny publikácií.

Dôležitú úlohu zohráva ÚVŠC aj ako slovenský koordinátor medzinárodného projektu Inštitútu pre cirkevné právo Viedenskej univerzity Štát a náboženské spoločnosti v strednej a východnej Európe. Cieľom tohto encyklopedického diela je mapovať situáciu vo všetkých postkomunistických krajinách. Zväzok venovaný Slovensku vyjde v nemčine do konca tohto roka. Významným úspechom je aj jeho prijatie za člena korešpondenta už spomínanej Európskej federácie centier výskumu a informácií o sektách (FECRIS).

V rámci svojej osvetovej a poradenskej činnosti ÚVŠC organizuje odborné konferencie, semináre, kolokviá, pokiaľ možno aj s medzinárodnou účasťou popredných expertov v danej oblasti. Ako príklad možno uviesť medzinárodnú konferenciu Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností či kolokvium Geografické aspekty religiozity na Slovensku. V spolupráci s Ekumenickou spoločnosťou pre štúdium siekt ÚVŠC v roku 1999 usporiadal seminár Nová deštruktívna religiozita na prahu nového tisícročia a medzinárodnú konferenciu Sekty, kulty a nová religiozita v pluralitnej spoločnosti. V novembri tohto roku pripravuje konferenciu Náboženské smery na prelome tisícročí - eschatologické vízie. Účasť už prisľúbili viacerí odborníci zo SR, ČR a Rakúska. ÚVŠC venuje pozornosť aj usporadúvaniu prednášok pre verejnosť a prezentácii danej problematiky v tlačových a elektronických médiách. Poskytuje aj odborné konzultácie študentom univerzít pri vypracúvaní a obhajobe ich záverečných prác. ÚVŠC sa usiluje vypĺňať informačné medzery v otázkach tradičnej a netradičnej religiozity aj vlastnou edičnou činnosťou - vydáva aktuálne informačné letáčiky o NNH, ročenky s prehľadom cirkevno-politických udalostí doma i vo svete, ako aj zborníky z konferencií. Ďalej vydal Prehľad registrovaných cirkví a osobností náboženského života v SR a štúdiu religionistu prof. Jána Komorovského Soloviov a ekumenizmus. Osobitne treba vyzdvihnúť u nás zatiaľ ojedinelú štúdiu Databáza neregistrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev v SR a formy ich pôsobenia, publikovanú v Ročenke ÚVŠC 1997. V štádiu zostavovania je i aktuálna informačná publikácia o NNH pôsobiacich v SR vytváraná na báze podkladov od NNH, ako aj vlastných analýz ústavu. Do konca roka sa počíta aj s vydaním zborníka zo spomenutej pripravovanej konferencie.

V rámci ústavu pracuje aj poradňa pre otázky siekt zameraná na prevenciu a pomoc jednotlivým záujemcom, zatiaľ najmä formou písomnej či e-mailovej korešpondencie. Základné informácie o činnosti ústavu sú k dispozícii v rámci internetovskej stránky Ministerstva kultúry SR: www.culture.gov.sk.