Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt (ESPŠS) je nezávislým občianskym združením zaoberajúcim sa problematikou deštruktívnych kultov, siekt a nových náboženských smerov. Vznikla v júni 1995, od roku 1998 pôsobí na pôde Ekumenickej rady cirkví v SR. Jej hlavným poslaním je odborne a objektívne informovať verejnosť o nových náboženských zoskupeniach, ktoré najmä po roku 1989 vyvíjajú svoju činnosť a značne polarizujú duchovnú scénu na Slovensku. ESPŠS si pritom kladie za cieľ vypĺňať dlhodobo pretrvávajúce informačné vákuum a vytvárať tak pre všetkých občanov, pre odborníkov a akademických pracovníkov, pre štátne i mimovládne inštitúcie, ako aj pre jednotlivé etablované cirkvi priestor, v rámci ktorého si budú môcť kvalifikovane a v patričnej miere prehlbovať vedomosti o tomto novodobom fenoméne.

Od obdobia svojho vzniku ESPŠS pôsobí na verejnosti aktívne a systematicky, a to najmä v osvetovej a edičnej oblasti. Pre odborníkov i laickú verejnosť zorganizovala mnohé tematické prednášky, besedy, videoprojekcie či odborné semináre a spolupodieľala sa i na realizácii niekoľkých odborných konferencií s medzinárodnou účasťou. Najmä podujatia pre širšiu verejnosť sa stretli s veľkým záujmom a ohlasom, pretože pre mnohých sa deštruktívne sekty stávajú nielen výzvou, ale i priamym ohrozením. Takisto jej členovia sa svojím odborným zázemím a skúsenosťami podieľali na realizácii viacerých televíznych či rozhlasových besied a relácií.

Prioritou ESPŠS je vydávanie časopisu Rozmer. V labyrinte nových náboženských skupín a prúdov Rozmer ako jediné periodikum svojho druhu na Slovensku poskytuje odborné informácie o sektách praktizujúcich psychickú manipuláciu a napomáha aj kresťanskú duchovnú orientáciu. Čitateľov pravidelne informuje o súčasnom dianí na slovenskej i zahraničnej náboženskej scéne, prináša odborné analýzy, reportáže či tematické články o náboženských kultoch a hnutiach, ale ponúka i svedectvá ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s konkrétnou sektou a jej zhubným pôsobením. Navyše Rozmer systematicky uverejňuje i recenzie a bibliografiu odborných publikácií, čím čitateľ získava prehľad o väčšine odborných publikácií na našom knižnom trhu.

V oblasti zahraničných kontaktov ESPŠS už od svojho vzniku spolupracuje s českou Spoločnosťou pre štúdium siekt a nových náboženských smerov, ako aj s ďalšími zahraničnými odbornými organizáciami - s Referátom pre svetonázorové otázky, sekty a náboženské spoločnosti pri Konferencii biskupov Rakúska vo Viedni, s Dialog Center International, Centrom pre prevenciu v oblasti náboženských siekt v Olomouci a pod. Nadviazala spoluprácu  i s početnými poľskými strediskami zaoberajúcimi sa touto problematikou, ako aj s redakciami časopisov, ktoré vydávajú.

ESPŠS chce popri teoreticko-odbornej a edičnej činnosti rozvinúť i poradenskú činnosť, ktorá sa ukazuje ako nevyhnutná. Okrem toho jej ďalšími cieľmi sú: zriadiť na internete kvalitnú webovskú stránku poskytujúcu aktuálne informácie a potrebný servis, štandardný pre všetky podobné zahraničné organizácie - s možnosťou aktívneho poradenstva a zriadenia diskusného fóra; postupná tvorba metodických i študijných materiálov určených najmä pre farnosti a školy, pokračovanie v realizácii odborných seminárov a prednášok a v neposlednom rade vytvoriť i tradíciu pravidelných pracovných celodenných konferencií, ktoré by sa konali na akademickej pôde teologických fakúlt za účasti domácich a zahraničných odborníkov, teológov, cirkevných činiteľov, ale aj mediálnych pracovníkov. Takisto chce ESPŠS iniciovať vznik širšieho medzikonfesionálneho odborného grémia, ktoré by sa stalo odborným garantom už zmienených aktivít a raz za päť rokov by zvolávalo Ekumenický teologický kongres zameraný práve na danú problematiku. ESPŠS vidí naplnenie týchto a podobných vízií v zriadení samostatného profesionálneho preventívno-poradenského centra, ktoré by sa stalo zdrojom objektívnych a kvalitných informácií pre celú spoločnosť, ako aj koordinátorom rozličných aktivít. Či sa jej to podarí, to v mnohom závisí od zainteresovanosti a ochoty kompetentných, ale i od štedrosti sponzorov a všetkých tých, ktorým nie je ľahostajné duchovné zdravie svojich spoluobčanov.