Vydavateľ: CAD Press, Bratislava 1998, s. 516

Na náš knižný trh prichádza publikácia Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností. Ide o aktuálne dielo z produkcie vydavateľstva CAD Press, ktorého zostavovateľom je F. R. Hrabal. Hoci sa na našich knižných pultoch začínajú objavovať tituly zaoberajúce sa sektami, kultami a novou religiozitou, je stále nedostatok literatúry, ktorá by systematicky pristupovala k tejto problematike, a to v celej jej historickej i obsahovej šírke.

Výnimočnosť tejto publikácie spočíva práve v jej rozsahu. Na jeho príprave sa podieľalo 65 lektorov z Čiech a zo Slovenska, okrem iných aj také osobnosti, známe aj u nás, ako Komorovský, Novotný, Štampach, Remeš, Vojtíšek, Lužný a ďalší, ktorí posudzovali spolu vyše 3000 hesiel zastúpených v tomto lexikóne.

Záber publikácie je veľmi široký: od svetových náboženstiev ako kresťanstvo, judaizmus, islam, hinduizmus, budhizmus, taoizmus, cez mnohé sekty, až po rôzne tajné rády, psychotroniku, okultizmus, tantrizmus, šamanizmus, mágiu či rôzne prúdy vyskytujúce sa v hnutí New Age. Jednotlivé heslá sú abecedne zoradené. Je pravdepodobné, že rozsah jednotlivých hesiel bol určený na základe dôležitosti daných hnutí a spoločností. Ak má spoločnosť skratku, tak je najprv uvedená tá a vedľa nej je jej plný názov, ktorý sa potom dá nájsť v abecednom poradí. Niekedy je to veľmi zdĺhavé a hľadané heslo sa podarí nájsť až na druhý raz (napr. A.R.E. = Asociace pro výzkum a osvícení, pod týmto heslom však nájdeme len odkaz na ďalšie heslo a to Sdružení pro výzkum a osvícení a až tu získame žiadanú informáciu). Pri niektorých heslách, ak ide o veľmi frekventovaný pojem, sú udávané body, ktoré bližšie určujú, o čo ide. Napr. Cirkev božia má až šesť bodov, pričom posledný šiesty bod uvádza, že pod týmto názvom pôsobí po celom svete niekoľko desiatok cirkví, ktoré nie sú vzájomne prepojené.

Jednotlivé heslá lexikónu nie sú podrobnejšie rozdelené, ako to býva zvykom v publikáciách podobného zamerania, na vznik, učenie, organizačnú štruktúru, prípadne kritiku. Orientáciu pri hľadaní v lexikóne uľahčujú štyri špeciálne registre. Pomocou prvého sa dajú vyhľadávať údaje o cirkvách, sektách, organizáciách a spoločnostiach. Druhý je menný, tretí obsahuje pojmy a literárne diela a štvrtý zahŕňa etnické a miestne názvy. Lexikón je doplnený podrobným zoznamom použitej literatúry. Ide o najaktuálnejšie naše i zahraničné bibliografické pramene.

Publikácia je užitočným pomocníkom pre toho, kto sa za rôznych okolností stretol s týmito spoločenstvami, alebo sa o ich učenie a prax zaujíma. Myslím si, že editorov zámer priniesť čo najširšie, a nestranné informácie na minimálnom priestore sa podaril a lexikón môže pomôcť čitateľovi k lepšej základnej orientácii v dnešnej spleti neustále vznikajúcich a zanikajúcich siekt, kultov a nových duchovných prúdov. Dielo je určené odbornej i laickej verejnosti.