Bioenergia | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Bioenergia

Bioenergia
GABRIEL MARTINICKÝ
Mám vážne zdravotné ťažkosti. Už roky chodím po lekároch, ale je to len akási údržba. Po nedávnej návšteve liečiteľa-bioterapeuta sa mi uľavilo. Môj liečiteľ sa tiež hlási ku kresťanstvu. Chodí do kostola a čítal mi z Biblie príbeh o žene, ktorá celý majetok minula na lekárov a nič jej to nepomohlo, bola uzdravená takouto silou, keď sa dotkla Krista. Liečiteľ mi hovoril, že silu bioenergie, ktorú Kristus používal, dnešná veda objavuje pre všetkých! Niektorí ľudia ma však odsudzujú. Tvrdia, že takéto liečenie je nekresťanské. Sú „kresťanskejší" ako Kristus?
MÁRIA, Nitra

Odsudzovanie človeka rozhodne nie je kresťanské. To však neznamená, že kresťan má v mene tolerancie poprieť svoj názor, svoju identitu a prijať každú mienku, ktorá sa mu ponúka. Práve dejiny vedy plné opustených teórií nabádajú neupisovať srdcia ani dnešným teóriám - veď nevieme, koľké z nich budú už zajtra rozpoznané tou istou vedou ako omyly a ilúzie, módne výstrelky. Od 19. po prvú polovicu 20. storočia prevládal v liečení materialistický prístup. Jeho úspechy i neúspechy privádzali lekárov k poznaniu dôležitosti informácie nielen pre psychické zdravie, ale aj pre telo. Sformovala sa psychosomatická medicína s poznatkami o tom, ako psychické procesy ovplyvňujú telesné zdravie. Popularizátori tieto poznatky rozširujú - žiaľ, často nebezpečne zjednodušené. To sa týka aj tých liečiteľov, ktorí tým zjednodušeniam veria a veriac svojim omylom zavádzajú aj svojich chorých klientov. A sú medzi nimi i šarlatáni... Keď tieto metódy nevedú k liečebnému úspechu, fungujú aspoň na presviedčanie zákazníkov. Liečitelia sa niekedy obracajú aj k magickým praktikám, len ich oblečú do moderne znejúcej terminológie. Hovoria súčasne o „duchovne" a o energii, vibráciách a frekvenciách (vibrácia znamená kmitanie, ale čo je to „duchovno", čo to vlastne kmitá, sa nedozviete), požičiavajú si rôzne termíny z fyziky, ale niečoho konkrétneho a fyzikálne dokázateľného sa nedočkáte.

Veľké ťažkosti plodia veľkú túžbu po úľave. Naviazanie takej veľkej túžby na akúkoľvek osobu alebo liečebnú metódu v nádeji, že pomôže, naozaj prinesie úľavu. Zážitok takej úľavy však nedokazuje liečebné schopnosti liečiteľa ani použitej metódy. Je len vysvedčením (zväčša dočasným) o veľkosti ľudskej viery liečeného. Existencia bioenergie po vyše dvestoročnom skúmaní zatiaľ nie je vedecky dokázaná. A keby aj existovala - je nezodpovedné experimentovať na nepoučených pacientoch, získavať ich súhlas pod tlakom bolestí a vydávať úľavu z nádeje za úspech liečenia. Prípadné liečebné využitie patrí vede, ktorá má vypracované metódy na overovanie účinku a rozlišovanie omylov. Stretol som jedného seriózneho liečiteľa-bioterapeuta, ale už zomrel na rakovinu. Neviem v akom vzťahu bola jeho choroba a jeho liečiteľstvo, či sám nedoplatil na liečenie iných.

Kým si kúpite napr. hnojivo do záhradky, musí ho preskúšať štátna skúšobňa, či je účinné a nemá nežiaduce vedľajšie účinky kým povolí jeho predaj. Štát skrze štátnu skúšobňu chráni nezorientovaného spotrebiteľa. Ak sa liečiteľ vyhýba overovaniu svojich metód, je podozrivý z manipulácie. Pacient, ktorý sa mu prepožičia, hazarduje. Človek je predsa dôležitejší ako hnojivo! Poznám viac prípadov, keď sa chorý človek po zásahu liečiteľa-bioterapeuta nejaký čas cítil lepšie, ale neskôr sa u neho alebo v jeho rodine prejavili vedľajšie účinky „liečby": depresie, strata duchovnej orientácie, zmätenosť, bolesti hlavy, chrbtice, citová precitlivenosť, hlboký pocit márnosti života a iné.

Odborné hodnotenie účinnosti a neškodnosti liečebnej metódy patrí vede a zákonom ustanoveným inštitúciám, pri zavinenom poškodení zdravia aj orgánom činným v trestnom konaní. Používať neštandardné metódy zákon lekárom neumožňuje. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča: „Účinnosť metódy pri celkom rovnakej diagnóze musí byť preukázaná a súčasne nesmú byť štandardným postupom zistené žiadne závažné alebo časté vedľajšie nežiaduce účinky. Ináč nesmie byť metóda používaná." Liečenie vo vlastnom zmysle slova nie je ani kresťanské, ani nekresťanské, tak ako neexistuje kresťanská medicína, fyzika či chémia. Kresťanský alebo nekresťanský môže byť prístup liečiteľa k chorému - buď láska alebo manipulácia a zavádzanie...

Morálne hodnotenie prístupu liečiteľa k pacientovi patrí aj do kompetencie cirkvi, k zavádzajúcemu používaniu označenia kresťanské kresťania nemôžu mlčať. Kristus hovorí, že strom poznáme po ovocí a máme sa chrániť falošných prorokov - tých, čo vystupujú v Ježišovom mene, ale ponúkajú spásu skrze svoje vlastné metódy a moc (porov. Mt 7, 15-23; Mt 24, 4 - 5; Lk 6,26; 1 Jn 4,1-3). Dochádzka do kostola a z kontextu vytrhnuté biblické citáty nie sú kritériom hodnovernosti liečiteľa ani správnosti jeho metód. Liečiť a dať sa liečiť je dobré, ale medicína ani žiadne liečiteľstvo ani príroda nie sú všemohúce. Tomáš Akvinský hovorí, že božia milosť ľudskú prirodzenosť neruší, ale na nej stavia. Teda hľadať nadprirodzené sily v prírode je ilúzia - sú nad prírodou. Vkladať do liečenia či liečiteľa - hoci mlčky - očakávanie, že nás spasí od všetkých ťažkostí života je modloslužba - prvá prekážka čistoty srdca (porov. Oz 11, 3).

Lekár lieči, Boh uzdravuje. Vlastný kresťanský prístup ku chorým je praktická pomoc a modlitba príhovoru (porov. Jak 5, 14 -16), kvôli ktorej však chorý liečenie nezanedbáva. Kresťan je ten, kto svoje myšlienky a postoje, svoju identitu formuje podľa Krista: „...opýtal sa (Ježiš) svojich učeníkov: Za koho považujú ľudia Syna človeka? Odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov." Bioterapeut ho pokladal za nositeľa bioenergie či duchovného majstra-liečiteľa. A vy ma za koho považujete? Šimon Peter odpovedal: Ty si Kristus (Mesiáš), Syn Boha živého. Ježiš mu odvetil: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. (Mt 16, 13-17) Kristus koná ako Pán prírody a Boh - koná ako chce a niekedy uzdravuje, inokedy nie (porov. Lk 4, 27) a niektorým učeníkom dáva moc uzdravovať (porov. Mt 10, 1). Aj skrze apoštola Pavla uzdravoval Boh (porov. Sk 19, 11-12), nie bioenergia. Boh nie je energia prístupná prírodovedeckému skúmaniu a nedá sa ovládať žiadnymi technikami a metódami; a hoci je možné, že v jednotlivých prípadoch si Boh prírodou poslúži, nikdy nie je (na rozdiel od človeka) na jej fungovanie odkázaný, ale príroda ho poslúcha (porov. Mt 8, 26). Liečiteľ nerobí to isté, ako Kristus, lebo nie je boh; sám Kristus pred falošnými divotvorcami varoval. Poznať, kto je Kristus, presahuje možnosti ľudskej prirodzenosti - nezjaví to „telo a krv", teda ani prírodné sily a vedy, ale Boh to zjaví tým, čo majú čisté srdce (porov. Mt 5, 8).

Akademik MUDr. Charvát konštatuje, že človek nevyhnutne potrebuje myšlienkový systém, pomocou ktorého hodnotí udalosti svojho života a zároveň, že veda na jeho vytvorenie nestačí, lebo je pochybovačná a stále skúma nové fakty a mení sa. Neprítomnosť takéhoto referenčného systému je však príčinou mentálneho a civilizačného stresu - s následkami pre zdravie (J. Charvát: Civilizační stres, s. 371, v knihe: V. Schreiber a spol.: Stres, Avicenum Praha 1985). Tak sa veda o zdraví a jeho psychických súvislostiach okľukou vracia k najzákladnejšej zdravotnej potrebe - k potrebe informácie - trvalej pravdy, od ktorej vlastne aj zdravie závisí. Boh čisté srdce naplnené božím slovom chráni a človeka uzdravuje alebo v chorobe posilňuje - to je kresťanské. Kristus pokušiteľovi odvetil (Mt 4, 4): „Napísané je: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst."


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB