Kresťanské spoločenstvá | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Je súčasná pandémia Božím trestom za naše hriechy?

hlasovalo: 25
2/2021
Najčítanejšie články

témy

Kresťanské spoločenstvá

Kresťanské spoločenstvá
IVANA ŠKODOVÁ
Nedávno ma oslovili na ulici dve mladé ženy s požiadavkou, aby som podpisom podporila ich kresťanské spoločenstvo, pretože sa chcú zaregistrovať na Ministerstve kultúry SR ako cirkev. Nechceli mi však dať petíciu prečítať skôr, ako ju podpíšem. Odmietla som, no napriek tomu sa vás chcem spýtať, o aké spoločenstvo tu ide a čím môže byť rizikové
KATKA, Banská Bystrica

Kresťanské spoločenstvá (KS) zaraďujeme medzi turíčno-charizmatické novoprotestantské spoločenstvá kladúce hlavný akcent na emocionálne prežívanie viery. Sú vedené väčšinou jedným zo svojich členov - pastorom, ktorý ale nemá príslušné teologické vzdelanie. V súčasnosti je predsedom Kolégia pastorov Kresťanských spoločenstiev Slovenska Ing. Gabriel Minárik. KS majú svoje nezávislé sídla vo viacerých mestách, ich ústredie je v Poprade.

Hodnotenie KS ako sporných spoločenstiev vyplýva z našich skúseností z návštev zhromaždení, prednášok, konferencií v rôznych mestách, ako aj z analýzy ich interných materiálov. Taktiež vychádzame z osobných skúseností našich klientov, ktorí sa na nás obrátili o radu a pomoc. Podotýkam, že v tejto odpovedi nebudem posudzovať vierouku KS, ale zameriam sa na vplyv ich správania na psychiku človeka.

Podľa mojich poznatkov sa psychická manipulácia v KS prejavuje opakovane takým správaním, ktoré uvádza labilnejších účastníkov do tranzu, čím sa vypína kritické myslenie a následne spôsobuje možnosť ľahšieho sugestívneho ovplyvňovania pri prejavoch vyznania viery a úkone „liečenia". V prejave pastorov sa často vyskytoval biblický fundamentalizmus, silný tlak na emócie človeka, pestovanie pocitu výlučnosti, odmietanie iných kresťanských cirkví a spoločenských organizácií. KS totiž ostatné spoločenstvá spochybňujú, považujú ich za nehodné, bez „pravej" viery, pričom ľudia stojaci mimo KS sú podľa nich „svetskí" a budú zatratení.

Výhrady umocňujú i osobné skúsenosti našich klientov, niektorí z nich sú bývalí členovia KS. Celkove ich za posledné dva roky bolo 16 (najviac z Banskej Bystrice, Bratislavy, Vrútok, Považskej Bystrice a Liptovského Mikuláša). Dôsledkom dlhoročného členstva sa u nich prejavovali príznaky závislosti od spoločenstva, ale zaznamenali sme tiež prepuknutie psychickej choroby, rozvody, odcudzenie detí, rodičov a manželov a rôzne formy partnerskej krízy. Uvedomujem si, že v každom príbehu našich klientov sa spolupodieľali aj iné príčiny, avšak vstup do KS bol u nich jednou z hlavných príčin masívneho prepuknutia spomenutých problémov. U všetkých členov došlo k takej výraznej zmene osobnosti, že tá znemožnila akékoľvek konštruktívne riešenie konkrétneho problému, okrem pristúpenia aj ostatných členov rodiny na členstvo v tomto spoločenstve.

Zmenu správania u členov KS - manželov, rodičov, ale i detí - vnímali mnohí naši klienti ako veľmi negatívnu: opustili všetky svoje doterajšie záujmy, čo malo za následok úplnú premenu životného štýlu rodiny; okrem literatúry a hudby KS prestali čítať a počúvať čokoľvek iné; začali považovať svojich blízkych za ovplyvnených diablom, za „svetských", čo sa do správania premietalo tak, že ich prestali vnímať ako rovnocenných partnerov; zostali pasívni v rozhodovaní a spoliehali sa výhradne na modlitbu a „pomoc Božiu"; voľný čas už netrávili s rodinou, ale všetok ho venovali účasti na niekoľkohodinových a viacdňových zhromaždeniach a akciách KS. Niektorí na dôkaz sily svojej viery dodržiavali viacdenný prísny pôst a to opakovane, bez akejkoľvek kontroly a dodržiavania pitného režimu, čo ohrozovalo ich fyzické zdravie. Jedinou témou rozhovorov sa stal Boh, Ježiš, viera a prehováranie, aby do spoločenstva KS vstúpili aj ich blízki. Neurobili nič bez súhlasu spoločenstva a pastora. Z toho dôvodu dochádzalo k znefunkčneniu rodín a rozpadu manželstiev končiacich sa rozvodom.

Ďalší rozpor vidím v tom, že hoci sa verejne vyhlasujú za cirkev, majú vo Výpise zo zoznamu podnikateľských subjektov SR z roku 2004 (http://zrsr.vs.sk) obchodné meno Kresťanské spoločenstvo Milosť so sídlom v Banskej Bystrici s desiatimi predmetmi podnikania. Ide teda o cirkev, občianske združenie, alebo o podnikateľský subjekt? A podľa akých účtovných a daňových pravidiel sa potom organizácia s rovnakými názvami riadi?

Naše občianske združenie Integra - Centrum prevencie v oblasti siekt zaznamenalo i päť sťažností na činnosť KS adresovaných na policajný zbor, prokuratúru a zdravotníctvo. Tu však narážame na problém, pretože naša legislatíva nepozná pojmy ako sekta a psychická manipulácia a takisto nedefinuje negatívne dopady členstva v tom-ktorom spoločenstve. Okrem toho, ak by aj dochádzalo k porušovaniu zákonov či obmedzovaniu ľudských práv, možno vyvodzovať právnu zodpovednosť iba voči jednotlivcom, pretože páchateľom trestného činu môže byť u nás len fyzická osoba. Sťažnosti na KS sa preto nemôžu hodnotiť ako trestné, ale „len" ako nemorálne správanie.

Na záver chcem zdôrazniť, že nepokladám KS za „nepriateľov", snažím sa len upozorniť na riziká ich činnosti a z toho vyplývajúce možné negatívne dôsledky. Duchovné spoločenstvo by malo človeka obohacovať, nie zotročovať a spôsobovať závislosť a rozpady rodín. Som zástankyňou práva na náboženskú slobodu, ale podľa môjho názoru je nemorálne v mene viery ľudí psychicky manipulovať a zneužívať tak ich túžbu po duchovnom živote, nech by išlo o akúkoľvek náboženskú skupinu. Spoločenstvo otvorené a duchovne obohacujúce znesie kritiku a je schopné svoje pochybenia reflektovať, opúšťať sporné praktiky a posúvať sa vo vývoji smerom k spolupráci, slobode rozhodovania a osobnej zodpovednosti tak, ako to nakoniec i kresťanské učenie hlása.


© Rozmer 1998 – 2021
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB