Kresťanské združenie Manna | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte takto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Žiaden duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete." (1 Jn, 4, 1 – 3)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 318
4/2019
Najčítanejšie články

témy

Kresťanské združenie Manna

Kresťanské združenie Manna
IVANA ŠKODOVÁ
Chcem sa opýtať, či máte nejaké informácie o náboženskom spoločenstve Manna pôsobiacom v Banskej Bystrici. Vstúpil tam môj priateľ a zaujímalo by ma, či to náhodou nie je nejaká sekta.
JANA, Banská Bystrica

Cirkev Manna je charizmatické zoskupenie novoprotestantského pôvodu, ktorého jadro vzniklo začiatkom deväťdesiatych rokov v Banskej Bystrici oddelením od registrovanej Apoštolskej cirkvi. Spoločenstvo bolo zaregistrované roku 1993 rozhodnutím Obvodného úradu v Banskej Bystrici ako Nadácia Igreja Manna. Jej účelom bola podpora charitatívnych, humánnych a sociálnych cieľov a rozvoj kresťanskej etiky - napríklad materiálna a psychická pomoc ľuďom pri živelných pohromách.

Roku 1997 sa po legislatívnych zmenách v SR museli nadácie znovu preregistrovať alebo zmeniť na inú právnu formu. Vedenie tejto nadácie však nepožiadalo o preregistráciu, preto dostali oznam, že sú v likvidácii. Nevieme, akou formou je organizácia Manna dnes registrovaná, či ako občianske združenie, alebo podnikateľský subjekt, ale určite nie je v SR registrovaná ako legálna cirkev. Prejavili síce o takúto registráciu záujem, avšak nesplnili registračné podmienky vyplývajúce z príslušného zákona.

Centrum tohto spoločenstva je v Lisabone v Portugalsku. Jeho hlavným predstaviteľom je stavebný inžinier - Apoštol Jorge Tadeu - narodený v Mozambiku, v súčasnosti žijúci v Portugalsku. Napísal knihu Pôvod problémov, ktorú vydalo vydavateľstvo Igreja Manna v Banskej Bystrici roku 2001.

Na Slovensku Cirkev Manna dlhé roky viedol Ján Dragošek a zaangažovaná bola i celá jeho rodina. Po vnútorných, verejne neznámych sporoch sa pastorom stal Pavel Homola. V súčasnosti má Manna asi desať zborov - v Poprade, Banskej Štiavnici a v niekoľkých malých obciach, kde vyvíjajú intenzívnu misijnú činnosť.

Vierouka spoločenstva je založená na kresťanstve, avšak objavuje sa tu biblický fundamentalizmus. Hlavný dôraz sa kladie na osobný zážitok prijatia krstu v Duchu Svätom s jeho viditeľnými prejavmi, najmä na hovorenie jazykmi (glosolália) a dar uzdravovania. Bez týchto zážitkov a prejavov stúpenci Manny nepovažujú člena za znovuzrodeného kresťana. Tie podľa nich svedčia o sile viery.

Máme však informácie o troch sťažnostiach adresovaných Ministerstvu vnútra a Ministerstvu kultúry SR. Napísali ich zúfalí ľudia, ktorých blízky bol členom spoločenstva Manna, čo podľa nich malo veľmi negatívny dopad na zmenu jeho osobnosti a tým i celej rodiny. Podľa údajov uvedených v týchto sťažnostiach všetci z nich opustili svoje záujmy, prestali čítať „svetskú" literatúru a počúvať svetskú hudbu, čo následne viedlo k úplnej zmene životného štýlu celej rodiny. Svojich blízkych začali považovať len za „svetských", čo v praxi znamenalo nehodných a neveriacich. Tento postoj sa premietal do ich správania takým spôsobom, že manželov prestali vnímať ako rovnocenných partnerov, zostali pasívni v rozhodovaní a spoliehali sa výhradne na modlitbu a „pomoc Božiu", prestali s rodinou tráviť voľný čas a všetok ho venovali účasti na cirkevných zhromaždeniach. Jedinou témou rozhovorov sa stal Boh, Ježiš, viera a prehováranie, aby do spoločenstva vstúpili tiež ich rodinní príslušníci - bez súhlasu spoločenstva a pastora neurobili nič. Z toho dôvodu dochádzalo k znefunkčneniu rodín, ba aj k rozvodom.

Tieto skúsenosti poukazujú na možné riziká, ktoré okrem občas vyskytujúceho sa pozitívneho ovplyvnenia závislých či inak postihnutých osôb môžu vznikať v činnosti niektorých turíčno-charizmatických novoprotestantských spoločenstiev, medzi ktoré možno zaradiť aj Cirkev Manna. Jej členovia kladú silný dôraz na emocionálne prežívanie viery, ale sú často vedení ľuďmi bez adekvátneho teologického vzdelania, čím sa zvyšuje riziko nekontrolovaného emocionálneho tlaku a ich ovplyvňovania. Dôsledkom býva tiež biblický fundamentalizmus typický pre takéto kontroverzné spoločenstvá, pestovanie pocitu výlučnosti, elitárstva a z toho vyplývajúce odmietanie spolupráce s inými kresťanskými cirkvami a spoločenskými organizáciami.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB