Reiki | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte takto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Žiaden duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete." (1 Jn, 4, 1 – 3)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 322
1/2020
Najčítanejšie články

témy

Reiki

Reiki
ALOJZ RAKÚS
Prednedávnom som navštívil prednášku, ktorá propagovala liečenie pomocou metódy s exotickým názvom reiki. Prednášajúci tvrdil, že pomocou tejto metódy sa už podarilo vyliečiť mnoho ľudí. Mal som však pocit, že príklady, ktoré uvádzal, nás mali presvedčiť, že tu ide o pôsobenie nejakej kozmickej energie, čomu som dobre nerozumel. Zdalo sa mi to nejaké „sektárske". Čo sa dnes o reiki vie a o akú energiu pri nej vlastne v skutočnosti ide?
JÁN, Bratislava

Reiki je slovo japonského pôvodu, ktoré sa najčastejšie prekladá výrazom univerzálna životná energia (rei = univerzálny, ki = životná sila, životná energia). Ak tomuto výrazu dobre nerozumiete, nemusíte sa znepokojovať. Bližšie vysvetlenie vám totiž nepodajú ani zasvätení: nanajvýš vám poskytnú nejaké rovnako nezrozumiteľné synonymum (napr. vesmírna životná energia, oživujúci prazáklad vesmíru a pod.), prípadne nejakú metaforickú analógiu z budhistického, šintoistického, ba dokonca židovsko-kresťanského náboženstva (napr. že ide o niečo podobné, čo vzniklo, keď Boh povedal: „Buď svetlo!"). V podstate sa výraz používa spôsobom, pri ktorom sa predpokladá, že pri jeho ďalšom používaní si postupne domyslíte, aký význam či obsah sa za ním skrýva: predbežne stačí, aby ste ho neodmietali.

Za zakladateľa učenia o reiki považujú japonského kresťanského mnícha Mikao Usuiho, ktorý koncom 19. storočia viedol malú kresťanskú univerzitu v Kjóte. Začal sa zaoberať otázkou, ako mohol Ježiš uzdravovať ľudí tým, že na nich vkladal ruky. Keď sa dozvedel, že podobným spôsobom uzdravoval ľudí aj Budha, začal pátrať v budhistických prameňoch, až (údajne) nakoniec v jednom zenovom kláštore objavil v knižnici zvitky so sanskrtskými rukopismi a kresbami neznámeho Budhovho žiaka, kde sa presne opisovalo, akými metódami, pomocou akých symbolov a formuliek (tzv. mantier) Budha uzdravoval a ako tieto schopnosti odovzdával ostatným. Usui sám takýmto prostredníctvom získal schopnosť uzdravovať a túto schopnosť ďalej odovzdávať. Podľa Usuiho interpretácie sa pri uzdravovaní aktivizuje akási „univerzálna životná energia" (reiki). Ešte počas svojho života vychoval v Japonsku viacerých žiakov, ktorí sa potom stali tzv. majstrami reiki. Po Usuiho smrti sa neskôr (počas druhej svetovej vojny, no najmä po nej) jeho učenie rozšírilo do Ameriky, začiatkom 80. rokov aj do Európy (osobitnú popularitu získalo v Nemecku), v posledných rokoch sa šíri aj u nás. Termín reiki sa postupne začal používať v širšom zmysle jednak na označenie samotnej metódy používania tejto „univerzálnej životnej energie", ale i na označenie celého učenia, resp. s ním spojeného hnutia.

Schopnosť používať reiki odovzdáva majster žiakovi na seminároch prostredníctvom tzv. zasväcovania, a to pomocou symbolov a mantier, ktoré údajne našiel Usui na zvitkoch starých spisov o Budhových metódach liečenia (proces zasväcovania má pritom rituálnu formu, žiak musí mať napr. zatvorené oči).

Existujú tri stupne zasvätenia (tri stupne reiki). Kým pri prvých dvoch stupňoch ide najmä o získanie, resp. rozšírenie spôsobilosti používať reiki (napr. po prvom stupni je žiak schopný uzdravovať prikladaním rúk, po druhom je to schopný robiť aj na diaľku), dosiahnutie tretieho stupňa zasvätenia umožňuje, aby sa jeho absolvent stal sám majstrom reiki. To všetko je navyše spojené s osobným rastom a dosahovaním akejsi harmónie so sebou samým a so základnými silami vesmíru. Nadobudnuté schopnosti sa navždy stanú súčasťou osobnosti zasväteného a nejestvuje nijaká možnosť tieto schopnosti stratiť alebo umelo odstrániť.

Účinky reiki sú neobyčajné nielen z hľadiska možnosti uzdravovania (a to aj zvierat a rastlín). Pomocou reiki môže údajne zasvätenec napr. v priebehu dvadsiatich minút nabiť vybitú autobatériu a pod. Odovzdávanie reiki pritom človeka nijako neoslabuje, pretože je vlastne iba prostredníkom akejsi kanalizácie reiki z nevyčerpateľného vesmírneho zdroja. Atď.

Aké hodnotenie povedať na adresu reiki? Ide o ezoterické učenie, ktoré svojimi praktikami veľmi pripomína akúsi inovovanú formu čarodejníctva. Svojou súčasnou ideológiou zapadá do prúdu hnutia New Age (čo väčšinou ani nepopiera) a je vlastne svojskou sektou (voči čomu by sa asi jeho prívrženci ohradili). Nepredkladá nijakú vedecky prijateľnú argumentáciu, bráni sa empirickému preskúmaniu vedeckými prostriedkami. Hoci hovorí o neobyčajných uzdravovacích možnostiach (keby sme tvrdenia jej prívržencov brali vážne, medicína by bola vlastne zbytočná), ponecháva si „zadné dvierka": ak ide o nejaké závažné zdravotné poruchy, odkáže vás na lekára. Vo svojej klinickej praxi som sa stretol zatiaľ s dvoma prípadmi pacientok, ktoré duševne ochoreli napriek tomu, že absolvovali seminár reiki. Mal som tiež možnosť hovoriť s mužom, ktorý sa vydával za majstra reiki. Keď som ho požiadal, aby mi predviedol svoje schopnosti, odmietol (možno v skutočnosti nešlo o majstra reiki, viedol však seminár reiki u jednej zo zmienených pacientok). Čo vy na to?


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB