Sekty na Slovensku | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 308
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Sekty na Slovensku

Sekty na Slovensku
IVANA ŠKODOVÁ
Prečo majú sekty na Slovensku taký úspech, keď sa podľa posledného sčítania ľudu hlási až 84 percent ľudí ku kresťanstvu?
MÁRIA, Banská Bystrica

To je veľmi zaujímavá otázka. Skutočne sa u nás hlási ku kresťanstvu toľko ľudí, pričom tu úspešne pôsobí približne 70 až 80 viac či menej deštruktívnych náboženských spoločenstiev a kultov. Táto skutočnosť má viacero príčin.

Pádom železnej opony roku 1989 sa v postkomunistických krajinách otvorili hranice nielen pre užitočné hodnoty (veda, kultúra), ale aj pre mnohé deštruktívne spoločenstvá. Získali voľný priestor na šírenie nových ideológií, moci a vplyvu svojich vodcov a rozširovanie bohatstva v duchovne vyprahnutej a mravne deformovanej spoločnosti po 40 rokoch komunistického ateistického režimu.

K úspechu týchto manipulatívnych siekt prispievajú aj mýty, ktoré ľudia prijímajú ako všeobecne uznávanú pravdu. Často napríklad vychádzame z mylného predpokladu, že človek je racionálny tvor a že si na základe toho sám vybral členstvo v nejakej (pochybnej) skupine. Náš omyl spočíva v tom, že nevidíme súvislosť medzi psychickou manipuláciou a jej silným vplyvom na rozumové správanie a rozhodovanie človeka. Už obyčajným cieleným zasahovaním do fyziológie človeka (napr. nedostatkom spánku a jedla, zmenou prostredia, únavou) sa rozkladá jeho racionalita, a tak človek nekriticky prijíma to, čo sa mu navyše často veľmi sugestívne predkladá.

Mnohí z nás sú tiež presvedčení o vlastnej nezraniteľnosti, čo sa prejavuje tvrdením: „Mne sa to nemôže stať." Bohužiaľ, môže. Každému z nás. Voči psychickej manipulácii nie je totiž nikto z nás imúnny. Uvedomiť si túto skutočnosť je dôležité pre vlastnú ochranu. Zvyčajne veríme, že sme silnejší a lepší ako ostatní. Človeka, ktorý podľahne manipulácii a skončí v sekte, máme sklon obviňovať z jeho slabosti a zlyhania. Pritom pravda je, že pôsobenie psychickej manipulácie sa deje na podvedomej úrovni a môže jej podľahnúť každý z nás, a to aj v pomerne krátkom čase.

Nemali by sme sa teda falošne uspokojovať tým, že na Slovensku sa vyše 80 % obyvateľov hlási ku kresťanstvu, ktoré ich (podľa ďalšieho z mýtov) automaticky chráni pred vplyvom zhubných kultov a siekt. Opäť omyl. Na ilustráciu uvediem jeden príklad. Výskumy z deväťdesiatych rokov v USA udávajú, že až 72,1 % bývalých členov sekty Church Universal and Triumphant pochádzalo pôvodne z kresťanského prostredia.

Dôležité je prinajmenšom to, aké hlboké je zvnútornenie našej viery a nie jej vonkajšie prejavy (napr. chodenie do kostola), ktoré sme náchylní považovať za dôkaz viery svojej aj iných.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB