Slobodná ľudová misia (branhamisti) | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Slobodná ľudová misia (branhamisti)

Slobodná ľudová misia (branhamisti)
IVANA ŠKODOVÁ
Na internete som sa stretla s posolstvom Williama Marriona Branhama. Zdá sa mi však príliš „odvážne" a zavádzajúce. Aký je váš názor?
MIRIAM, Košice

William Marrion Branham (1909 – 1965) bol pentekostálny kazateľ - predstaviteľ uzdravovacej obnovy, ktorý sa vyhlasoval za posla posledného veku cirkvi a anjela. V roku 1946 údajne získal schopnosť uzdravovať a stal sa iniciátorom amerického povojnového uzdravovacieho hnutia, ktoré bolo v tom čase veľmi populárne a malo tisíce stúpencov.

Pre svoju vierouku sa však Branham postupne dostával do rozporu s pentekostálnymi predstaviteľmi a do izolácie. Odmietal kresťanské učenie o Božej Trojici a učil, že prvá žena Eva bola oplodnená hadom, kvôli čomu má teraz celé ľudstvo satanovu prirodzenosť. Na masových zhromaždeniach vyháňal z ľudí démonov, ktorí podľa neho spôsobovali ich ochorenie. Roku 1933 mal videnie, že v roku 1977 príde svetová katastrofa, druhý príchod Ježiša na svet a začne sa tisícročie mieru a hojnosti. Bol presvedčený, že týmto katastrofám bude predchádzať zjednotenie všetkých cirkví v rámci Svetovej rady cirkví, ktorá je podľa neho satanistickou organizáciou.

Po Branhamovej tragickej smrti roku 1965 sa jeho centrum oslabovalo a štiepilo. Jeho stúpenci, branhamisti, sú známi aj ako Slobodná ľudová misia. Žijú väčšinou izolovane od iných kresťanov a spoločenstvo tvoria takmer výhradne členovia niekoľkých branhamistických rodín.

Na Branhama nadväzuje jeho žiak Ewald Frank - nemecky kazateľ, ktorý naznačuje blízky katastrofický koniec sveta. V Európe sú známe jeho masové evanjelizačné zhromaždenia. Ide o pomerne fanatických kresťanov, ktorí vychádzajú najmä z biblického Zjavenia Jána, odmietajú cirkevné dogmy a usilujú sa o návrat k ideálom prvotnej cirkvi. Tento radikálny postoj však vyúsťuje až do jednoznačného odmietania všetkých cirkví - najmä Rímskokatolícku cirkev označujú za „babylonskú neviestku".

Zhromaždenia Slobodnej ľudovej misie sú prístupné verejnosti, bezplatne rozširujú kresťanskú literatúru, distribuujú kazety s kázňami. Na Slovensku sú zaregistrovaní ako občianske združenie. O prijatí za člena rozhoduje predseda. Slovenské branhamistické spoločenstvo pôsobí pod patronátom Freie Volksmision v Krefelde (Nemecko) a spolupracuje s českou Svobodnou lidovou misiou so sídlom v Prahe.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB