Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 322
1/2020
Najčítanejšie články

témy

Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku

Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku
MIROSLAV LOJDA
Milá redakcia, rád čítam váš časopis a dozvedám sa z neho nové informácie z oblasti súčasných náboženských hnutí a siekt. Som kresťan už veľa rokov a Rozmer mi pomáha utvárať si názor. Dôvod, prečo vám píšem, je ten, že posledné dva roky sa na internete stretávam so spoločenstvom Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku a som znepokojený jeho pôsobením a tým, čo učí. Hlása totiž antisemitizmus a tiež rasovú separáciu a mnoho iného, čo kontrastuje s Apoštolským vyznaním viery. Preto by som vás chcel požiadať, aby ste sa k tomuto spoločenstvu bližšie vyjadrili.
MARTIN, Košice

Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku je pobočkou United Church of YHWH (UCOY), ktorá vznikla roku 2007 v meste Tallatega (Alabama, USA). Ide o cirkev patriacu do hnutia Kresťanskej identity. Skôr, ako si objasníme princípy tohto hnutia, priblížme si najprv historické a ideologické pozadie jeho vzniku.

Pre pochopenie ďalšieho vývoja hnutia Kresťanskej identity je kľúčovou doktrína britského izraelizmu. Hoci táto myšlienka je podstatne staršia, za jej ideologického architekta sa považuje historik John Wilson (1799 - 1870). Ten vo svojom diele Náš izraelský pôvod (1840) formuluje tézu, že moderní Európania (najmä Anglosasi) sú potomkami skýtskych kmeňov pochádzajúcich zo stratených desiatich izraelských kmeňov. Ďalší autori rozpracovali túto filozofiu (objavilo sa v nej i presvedčenie, že britská kráľovská rodina pochádza z línie biblického kráľa Dávida), až vzniklo hnutie reprezentované viacerými združeniami. Tieto sa v roku 1919 spojili do ešte dnes existujúcej British Israel World Federation. Britskí izraelisti vnímali súčasných Židov ako potomkov kmeňa Júdu a svojich bratov s jedným Bohom Otcom všemohúcim. Neboli teda žiadni antisemiti, o čom svedčí aj fakt, že počas druhej svetovej vojny ich nacisti na okupovaných európskych územiach zakázali a perzekvovali, lebo ich považovali za židovskú agendu.

Koncom 19. storočia sa doktríny britského izraelizmu dostali do Spojených štátov. Stali sa výzvou pre mnohých Američanov, ktorí verili, že pre Ameriku Boh vybral osobitný osud. Ich najznámejším americkým propagátorom bol právnik Howard Rand (1889 - 1991). Svojím názorom, že Židia nikdy neboli potomkovia kmeňa Júdu, ale Ezaua alebo Kanaánčanov, sa stal akýmsi medzičlánkom medzi britským izraelizmom a Kresťanskou identitou (ako prvý použil tento termín).

Význačnou postavou transformácie britského izraelizmu na Kresťanskú identitu bol syn bývalého metodistického kazateľa Wesley Swift (1913 - 1970), ktorý založil vlastnú cirkev a v roku 1957 ju premenoval na Cirkev kresťana Ježiša Krista. Bol aktívny v ultrapravicových kruhoch, vrátane Ku-Klux-Klanu. Pod vedením Swifta a jeho žiakov sa teológia britského izraelizmu ostro odklonila od jej tradičného chápania. Swift totiž tvrdil, že Židia nie sú skutočnými potomkami starých Izraelitov, ale pochádzajú z Aziatov známych ako Chazari, ktorí sa počas stredoveku usídlili v blízkosti Čierneho mora. Európski (aškenátski) Židia neboli teda podľa Swifta pravými Izraelitmi.

Otvoreným vyjadrením antisemitizmu v rámci hnutia Kresťanskej identity je Swiftova teória dvoch semien. Podľa nej had v raji zvádzal Evu sexuálne a Kain bol výsledkom ich vzťahu. A pretože Kain bol otcom židovského národa, všetci Židia sú deťmi diabla. Ďalšia línia sa odvodzuje od Ábela (syna Adama a Evy) cez stratené kmene k dnešným bielym Európanom. Tejto téme je v hnutí venovaných veľa knižných titulov. Existujú ale aj prívrženci Kresťanskej identity vychádzajúci z teórie jedného semena, ktorí neveria, že Židia boli potomkami Satana.

Veľa stúpencov hnutia tiež verí v preadamitské rasy. Tvrdia, že Adam a Eva neboli prvými ľuďmi, ktorých stvoril Boh, ale boli prvými stvorenými na Boží obraz. Predchádzajúce stvorenia neboli teda obdarené božskou podobou. Boli to predchodcovia všetkých nebielych ľudí na Zemi, špinaví ľudia bez duše. Až Adam a Eva a ich izraelitskí potomkovia boli prví bieli ľudia, čo dokladajú tým, že Adam podľa ich prekladu z hebrejčiny znamená červenať sa a to sa môže len beloch.

Ďalším dôležitým aspektom teológie Kresťanskej identity je milenializmus. Teda viera, že svet sa nachádza v poslednom období svojej existencie. Podobne ako veľa evanjelikálov aj v hnutí Kresťanskej identity veria, že Kristus sa vráti na Zem po období súženia. Avšak prívrženci Kresťanskej identity odmietajú tvrdenie evanjelikálov, že oddaní nasledovníci Krista budú spasení ešte pred začiatkom utrpenia (premilenializmus). Sú postmileniálni, pretože tvrdia, že Kristus sa nevráti na Zem pred obdobím utrpenia, ale že už sme, alebo sa chystáme vstúpiť do čias súženia a oni sa v ňom zúčastnia na boji medzi dobrom a zlom. Apokalypsu teda vidia ako rasový zápas. Stúpenci hnutia očakávajú okamžitý kolaps svetových inštitúcií, nedôverujú štátu, lebo ho vedú Židia alebo predstavitelia Nového svetového poriadku. Tento postoj spôsobuje ich izoláciu od spoločnosti, ktorú delia na identistov a neidentistov. Preto žijú väčšinou sami, alebo v kolóniách s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi (napr. v Elohim City v USA).

Hnutie Kresťanskej identity odmieta presvedčenia väčšiny súčasných kresťanských denominácií a obviňuje ich z herézy. Toto obvinenie je ale vzájomné, pretože kresťanské denominácie odmietajú používanie Biblie ako základu pre šírenie antisemitizmu. Prívrženci Kresťanskej identity tvrdia, že Európania sú skutoční následníci biblického Jakuba, sú teda pravý Izrael a preto tí, čo sú proti ich záujmom, sú skutoční antisemiti.

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa objavili noví vodcovia hnutia Kresťanskej identity. Najznámejší z nich, Swiftov žiak, bývalý letecký inžinier a pastor Richard Girnd Butler (1918 - 2004) presťahoval v roku 1974 jeho cirkev - Cirkev kresťana Ježiša Krista - do severného Idaha (Hayden Lake, USA). Tu na rozsiahlom pozemku založil v roku 1977 jej politické krídlo - organizáciu Aryan Nations. Postupne sa toto miesto stalo centrom americkej neonacistickej siete s kontaktmi do celého sveta. Každoročne sa tu usporadúval svetový kongres (Aryan Nations World Congress), kde známi predstavitelia ultrapravice diskutovali o rasových otázkach. Myšlienky Kresťanskej identity prenikli do väčšiny hlavných pravicových extrémistických hnutí, a tak túto vieru prijali aj niektorí vodcovia Ku-Klux-Klanu a medzinárodnej neonacistickej organizácie Hammerskins.

Butler ako obdivovateľ Hitlera túžil po vzniku domoviny pre bielych (árijcov) na severozápade USA. Malo sa tak stať násilným odtrhnutím štátov Oregon, Idaho, Wyoming, Washington a Montana od vlády USA. Hoci sa mu nikdy nepodarilo zrealizovať tento plán, jeho Aryan Nations bola v 80. a 90. rokoch 20. storočia silnou skupinou (mali pobočky vo vyše 30 štátoch USA) hlásajúcou nadradenosť bielej rasy, antisemitizmus a násilie. Táto ideológia nenávisti sa odrazila i v činoch, keď veriaci v hnutí Kresťanskej identity i v samotnej Aryan Nations majú na svedomí viaceré násilné trestné činy (bankové lúpeže, vraždy policajtov, bombové útoky). Po Butlerovej smrti sa Aryan Nations rozdelila na viacero skupín, jednou z nich bola AN/UCOY.

Dnes je Kresťanská identita širokospektrálne náboženské hnutie zahŕňajúce niekoľko stoviek kongregácií a cirkví bez centralizovanej štruktúry. Jeho hlavné teologické princípy tvorí dvadsať bodov, ako napríklad: povinné slávenie sviatkov zo Starého zákona, ale bez krvnej obety (zrušenej na kríži); obnovenie dvanástich kmeňov Izraela - jedine anglosaský, keltský, kaukazský a germánsky ľud sú praví potomkovia dvanástich kmeňov Izraela; nesemitský pôvod Židov a z toho vyplývajúci ich falošný a nesprávny nárok na Palestínu; Biblia je knihou bielej rasy jasne zakazujúcou rasové miešanie; lokálnosť, nie globálnosť Noachovej potopy; teória vývoja všetkých rás z Adama a Evy sa pokladá za nevedeckú; používanie pôvodného mena Božieho Jahveh (JHVH); komunizmus a sionizmus sú priamym výsledkom talmudských rabínov judaizmu.

Celkový počet členov hnutia Kresťanskej identity v Severnej Amerike sa odhaduje na približne 30-tisíc. Podľa tvrdenia pastora Eliho Jamesa z organizácie ECRCI sa nemusia všetky skupiny riadiť týmito princípmi, pretože toto hnutie sa stále vyvíja ako znovuobnovenie Pravého Izraela v posledných dňoch, no idea, že kaukazský (biely) ľud je Pravým Izraelom Písma, je najdôležitejšou doktrínou, ktorú zdieľajú všetci identisti.

Vráťme sa však ku vzniku a učeniu cirkvi UCOY. Krátko nato, čo pastori Jonathan Williams a Clark Patterson založili cirkev AN/UCOY, rozhodli sa zbaviť spojenia s neonacizmom (vypustili z názvu cirkvi skratku AN a tiež prestali používať nacistickú symboliku). V roku 2008 UCOY opustil pastor Williams, takže dnes ju vedie pastor Patterson. Hoci má celosvetovú pôsobnosť, jej väčšinová základňa je v USA. Zámorské pobočky má v Nemecku, Českej republike i na Slovensku. Členovia v ostatných krajinách nie sú organizovaní. UCOY každoročne organizuje počas Sviatku stánkov stretnutie svojich členov a podporovateľov, a to najmä v štátoch Alabama a Georgia. Nevlastní nijaký pozemok ani majetok, neposkytuje žiadne teologické kurzy, nevydáva literatúru ani audio či videozáznamy kázní, ale na tieto činnosti využíva podpornú organizáciu Kingdom Identity Ministries. UCOY aktuálne pravdepodobne minimalizovala svoje aktivity. Jej americká webstránka je v rekonštrukcii, funguje len internetové fórum, v ktorom spoločná česká a slovenská sekcia obsahuje len zopár príspevkov.

Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku spravuje oficiálny blog aj v slovenčine, kde uverejňuje rôzne preklady vieroučných textov z hnutia Kresťanskej identity. V jednom z nich sa tvrdí, že dnešné hnutie sa dištancuje od násilného zvrhnutia akejkoľvek vlády či režimu, z ktorého je obviňovaná organizovaným židovstvom. Chce mať len právo vykonávať svoju vieru v súlade s ústavou, bez cenzúry. Je tu i preklad ich vyznania viery. Členovia okrem iného veria, že Biblia bola napísaná pre „zvláštnu, vyvolenú rasu", čo potvrdzuje svojím obsahom. Vyvolená rasa (tzv. adamiti) je reprezentovaná bielou rasou.

Na stránke nájdeme aj preklad vyhlásenia pastora Williamsa o tom, čo veriaci v Zjednotenej Jahveho cirkvi na Slovensku nie sú: napríklad národní socialisti, republikáni, demokrati, liberáli, fašisti, komunisti a iní. Pastor odmieta, aby jeho cirkev pokladali za skupinu šíriacu nenávisť a jej členov za ľudí „zastrašených hrozbami zo strany pohanov, ateistov, neznabohov, univerzalistov, zástancov jedného svetového poriadku" a pod.

Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku hlásiaca sa k hnutiu Kresťanskej identity prezentuje prinajmenšom neštandardné názory, ktoré pri nesprávnej interpretácii môžu viesť k potláčaniu práv a slobôd občanov inej rasy alebo presvedčenia. Uvedomuje si to aj jej predstaviteľ a tiež prevádzkovateľ blogu Christian Freeman vystupujúci pod pseudonymami brat Rudolf, resp. Frederick Forchrist. Tento blog (s podtitulom Vzbura proti tyranii je poslušnosťou voči Bohu) je podľa neho primárne určený znepokojeným slovenským kresťanom. Publikuje tu rôzne polemické články o viere, ktoré môžu ľahko zlákať nielen nedostatočne zorientovaného kresťana.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB